Condicions Generals

1.- Objecte i generalitats

Aquestes Condicions Generals regulen l'adquisició de productes a través de la nostra botiga online www.humanvins.com i tenen vigència conjuntament amb la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

Les dades identificatives del titular del lloc web són:

HumanVins, SL d'ara endavant HumanVins
c/ Verdi, 50 - Barcelona.
08012 - Barcelona
NIF: B66673054
Tel.:
Email: info@humanvins.com

L'ús dels serveis del Lloc web, així com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l'acceptació de l'Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre en el Portal i l'ús dels serveis comporta que les seves dades com a Usuari passaran a formar part dels fitxers de HumanVins, i el seu tractament serà conforme al que es preveu en la Política de Privacitat, que l'Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

HumanVins proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc web. Les persones que pretenguin adquirir productes hauran d'emplenar el respectiu formulari de registre previ al procés de compra i seguint els passos que HumanVins posteriorment comunica a través del Lloc web.

Les presents Condicions Generals, juntament amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat del Lloc web, són les úniques condicions aplicables a l'ús del Portal i a la compra dels productes a través del mateix i substitueixen a qualssevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre HumanVins i l'Usuari. En conseqüència, l'Usuari que accedeixi al Lloc web, empleni el formulari de compra i realitzi la compra de productes a través del Portal accepta sotmetre's i queda vinculat per les Condicions Generals, l'Avís Legal i la Política de Privacitat tal com es trobin redactades en el moment en què s'accedeixi al Lloc web.

Tot Usuari que es registri al Lloc web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.  

2.- Informació sobre els productes

Les fotografies dels Productes de HumanVins, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web, tenen per objecte aportar la major informació, no obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, manquen de caràcter exhaustiu.

HumanVins es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera, HumanVins podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals que es trobin en vigor en aquest moment.

Així mateix, HumanVins es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la compra, HumanVins informarà l'Usuari per email de l'anul·lació total o, en el seu cas, parcial de la comanda. L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspon a l'Usuari de conformitat amb el que s'estableix en les presents Condicions Generals.

3.- Sistema de compra dels productes

Per a procedir a la compra del producte, l'Usuari que haurà de ser major de divuit (18) anys, haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la Cistella de la Compra. Una vegada completada la selecció de productes objecte de compra, l'Usuari haurà de prémer la icona “Cistella de la compra”. A continuació, es mostraran els productes seleccionats per a la seva compra i l'Usuari haurà de seleccionar entre un dels mètodes disponibles de pagament i enviament. Finalment, l'usuari haurà de prémer la icona “Finalitzar Comanda”.

El nom d'Usuari i l'adreça de correu electrònic facilitats a HumanVins són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. Una vegada finalitzat el procés de compra HumanVins remetrà al correu electrònic facilitat per l'Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la realització d'aquest. La confirmació de la comanda remesa per HumanVins no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d'Atenció al Client de HumanVins remetrà a l'Usuari la corresponent factura en un termini inferior a trenta (30) dies des de l'execució de la compra.

4.- Preus dels productes

Els preus dels productes que s'ofereixen a través del Lloc web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d'enviament dels productes per compte del comprador es detallaran i desglossaran en la secció “La teva Cistella” del Lloc web i també es poden consulta aquí.

HumanVins es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor reflectit en el Lloc web, en el moment del registre de la comanda.

5.- Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant transferència o a través de la passarel·la de pagament amb targeta de dèbit o crèdit.

Per a procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla.

L'Usuari haurà de notificar a HumanVins, a través d'info@humanvins.com qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte proporcionat per a compres en el Lloc web, en el menor termini de temps possible, a fi que HumanVins pugui realitzar les gestions que consideri convenients.  

6.- Lliurament dels productes

HumanVins s'obliga a lliurar els productes adquirits per l'Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible, i en tot cas, en el termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda.

HumanVins no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitat per l'Usuari no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat per aquest.  

7.- Devolució de productes

(i) Dret de desistiment.

L'Usuari disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per a desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, HumanVins no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d'un producte, l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb HumanVins mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@humanvins.com.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, hauran de complir-se els següents requisits:

1) El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució a HumanVins ha de fer-se usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, en defecte d'això, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

3) Haurà d'incloure's una còpia del justificant de compra i de l'albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més s'indiquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Les devolucions de les comandes hauran de remetre's a la direcció de HumanVins, C/ Nou, S/N LA GRANADA - 08792 (BARCELONA), de dilluns a divendres, de 7 a 12h. L'Usuari assumirà les despeses d'enviament per devolució en cas d'exercici del dret de desistiment.

(ii) Devolució de productes defectuosos

Sense perjudici de qualssevol altres drets que poguessin correspondre-li, l'Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l'Usuari. Alternativament a l'anterior, l'Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a HumanVins de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb HumanVins mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@humanvins.com aportant material fotogràfic que ho corrobori i que HumanVins accepti la seva devolució.

Una vegada disposi del codi de devolució RMA (autorització de devolució de la mercaderia) aquesta haurà de realitzar-se per part de l'Usuari mitjançant el procediment establert en l'apartat (i) anterior, si bé l'Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d'aquests productes.

(iii) Reemborsament del preu dels productes a l'Usuari

Sempre que l'Usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat i s'hagin complert els requisits establerts en aquest, HumanVins reemborsarà el preu abonat per l'Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es realitzi en exercici del dret de desistiment de l'Usuari descrit en l'apartat (i) HumanVins no abonarà ni farà front a les despeses i/o costos de devolució.

L'Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s'hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

HumanVins gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l'Usuari per a l'adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornada i una vegada HumanVins hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors. L'aplicació de la devolució del preu en el compte de l'Usuari dependrà de l'entitat bancària.

8.- Modificació de les Condicions Generals

HumanVins es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la botiga del Lloc web. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

9.- Comunicacions entre HumanVins i l'Usuari

Totes les comunicacions entre HumanVins i l'Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l'adquisició dels productes a través del Lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta dels supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l'Usuari pretengui remetre a HumanVins es dirigiran a l'adreça de HumanVins indicada en la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part HumanVins de la corresponent comunicació.

10.- Integritat de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, la Política de Privacitat i l'Avís Legal constitueixen l'expressa i única voluntat de HumanVins i l'Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, aconseguits per les parts amb anterioritat.  

11.- Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

12.- Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen i interpreten d'acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l'assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

X
Carregant...